08/23/2017

HSK Examination Places in China

By Live Dr - Tue Oct 07, 5:20 am

HSK Examination Places in China

HSK Examination Places

HSK Examination Places in China

Beijing
Tianjin
Shanghai
Nanjing
Guangdong
Shaanxi
Hubei
Sichuan
Zhejiang
Yunnan
Fujian
Guangxi
Shandong
Jilin
Liaoning
Heilongjiang
Henan
Hunan
Xinjiang
Qinghai
Inner Mongolia
Gansu
Hong Kong
Macao

HSK Examination Places Overseas

Japan
South Korea
Singapore
Canada
Australia
Germany
France
Italy
Philippines
Malaysia
Thailand
Russia
England
Vietnam
New Zealand
America
Austria
Finland
Belgium
Sweden
Denmark
Hungary
Myanmar
Indonesia
Spain
Mongolia
Czech Republic
Switzerland
Serbia and Montenegro
Ukraine
Mexico
Bulgaria
Netherlands

Leave a Reply